етажна собственост

Какво е етажна собственост?

Етажна собственост е термин, който описва етажи или части от етажи, които принадлежат на някого. Това може да бъде държавата, общините или други физически или юридически лица.

За да има етажна собственост, самостоятелните обекти (апартаменти, офиси, студия) трябва да са повече от три.

Всичко свързано с етажната собственост е уредено в Закон за управление на етажна собственост (ЗУЕС) – вижте по-долу.

ЗУЕС – ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

В сила от 01.05.2009 г.

Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г.изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г.изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г.изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г.изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Предмет на закона

Обхват на закона

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Още за управление на етажна собственост в нашия сайт.

Авторски публикации 41

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре